УБ хотын худалдаа үйлчилгээний салбарын тайлан 2021.Q1 улирал

Агуулга

2021 оны 1-р улирлын байдлаар Тэнхлэг зууч ХХК-ийн мэдээллийн санд 5600 орчим барилгын мэдээлэл бүртгэлтэй байдаг бөгөөд үүнээс худалдаа, үйлчилгээний зориулалттай талбай бүхий 680 орчим барилга байна.
Бид энэхүү тайландаа худалдаа, үйлчилгээний талбайн нийлүүлэлт ихтэй, үйлчлүүлэгчдийн эрэлт ихтэй болон ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БУЙ томоохон 94 БАРИЛГА-ын нийлүүлэлтээс тооцооллыг хийж оруулсан болно.
 
Тайлангийн агуулга нь:
      - УБ хотын худалдаа үйлчилгээний талбайн нийлүүлэлт
      - Судалгаанд хамрагдсан худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн төрөл
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн талбайн хэмжээ /төрлөөр/
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн талбайн хэмжээ /дүүрэг тус бүрийн төрлөөр/
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн үнэ /бүсээр/
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээслүүлж буй талбайн 1мкв-ын дундаж үнэ (дүүргээр)
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээслүүлж буй талбайн 1мкв-ын дундаж үнэ (байршлаар өндөр болон хямд үнэтэй 10 байршил)
      - Түрээсийн өндөр үнэтэй 10 худалдаа үйлчилгээний  төвийн 1мкв-ын дундаж үнэ /төрөл тус бүрээр/
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт /бүсээр/
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт /төрлөөр/
      - Худалдаа үйлчилгээний салбар дахь давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөөлөл
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн орлого /2021/Q1/
      - Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн орлого /2021/Q1 дүүргээр, төрлөөр/
      - Тооцоололд ашигласан худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн жагсаалт 
 

Хамрах хугацаа

2021 оны 1-р улирал

Бэлтгэх хугацаа

Бэлэн тайлан

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хөрвүүлсэн

Таны сүүлд үзсэн