УБ хотын Худалдаа үйлчилгээний зах зээлийн судалгааны тайлан 2021.Q3 улирал

250,000

Агуулга

Ашиглалтад орсон болон орохоор зарлагдсан 40 орчим худалдаа үйлчилгээний төвийн түрээслэх 100 орчим дата нь доорх агуулгатай байна.

 • Зарын огноо
 • Барилгын нэр
 • Ашиглалтад орсон/орох огноо
 • Худалдах/түрээслэх талбайн хэмжээ
 • Бүсийн нэр
 • Дүүргийн нэр
 • Хорооллын нэр
 • Хороо
 • Байрлал дэлгэрэнгүй
 • Арилжааны хэлбэр
 • Валютын төрөл
 • Худалдах/Түрээслэх 1м.кв-ын үнэ

Хамрах хугацаа

Хамгийн сүүлийн улирлыг мэдээг өмнөх улирал болон өмнөх оны мөн улиралтай харьцуулсан үр дүнгүүд хамрагдана

Бэлтгэх хугацаа

Ажлын 1-2 хоног

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хэлбэрт хөрвүүлсэн тайлан

 • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
 • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн