ОФФИСЫН ҮНИЙН СУДАЛГАА-ТААМАГ 2016-2026 он хүртэл

600,000

Агуулга

Тэнхлэг зууч ХХК-ийн мэдээллийн санд 2021.11-р сарын байдлаар нийт 5800 гаруй барилгын мэдээллэл бүртгэлтэй байна. Үүнээс оффисын зориулалттай талбай бүхий 680 орчим барилга байна.

Бид энэхүү тайландаа оффисын талбайн нийлүүлэлт ихтэй, түрээслэгчдийн эрэлт өндөр, нэр хүнд бүхий ОФФИСЫН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БУЙ томоохон 154 БАРИЛГА-ын 2016 оноос хойшхи нийлүүлэлтээс тооцооллыг хийж 2026 он хүртэлх худалдах болон түрээслэх үнийг таамаглах зорилгоор зах зээлд нийлүүлэгдсэн томоохон оффисуудыг илүүтэй сонгон оруулсан болно.

АГУУЛГА:

  • Улаанбаатар хотын оффисын талбайн нийлүүлэлт
  • Судалгаанд хамрагдсан оффисуудын зэрэглэл, байршил
  • Оффисын түрээсийн үнэ (дүүргээр, зэрэглэлээр, голлох 3 дүүрэг зэрэглэл тус бүрээр, байршлаар)
  • Оффисын худалдах үнэ (дүүргээр, зэрэглэлээр, голлох 3 дүүрэг зэрэглэл тус бүрээр, байршлаар)
  • Тайлбар 

Хамрах хугацаа

2016-2026 он хүртэл

Бэлтгэх хугацаа

Ажлын 1 өдөрт

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF-т хөрвүүлсэн.

  • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
  • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн