Улаанбаатар хотын ҮХХ-ийн зах зээлийн судалгааны тайлан - 2022.QII улирал

2,500,000

Агуулга

 1. Макро эдийн засгийн орчин
  • Макро эдийн засгийн орчны гол үзүүлэлтүүд
  • Улаанбаатар хотын орон сууцны фонд, өрхүүдийн орон байрны нөхцөл
  • Орон сууц худалдан авах боломжийн индекс
  • Орон сууцны үнийн индекс
  • Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс
  • Ашиглалтад орсон орон сууцн фонд
 1. Барилгын салбарт төрөөс хэрэгжүүлж буй онцлох бодлого, шийдвэрүүд
 2. Ипотекийн зээлийн гол статистик мэдээллүүд
 3. Шинэ орон сууцны зах зээлийн мэдээлэл
  • Ашиглалтад орсон орон сууцны борлуулалт
  • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт
  • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт (дүүрэг, зэрэглэлээр)
  • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт дүүрэг тус бүрээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дүүрэг дахь байршлын дундаж үнэ, дундаж борлуулалтын хувь
  • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт зэрэглэл тус бүрээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дүүрэг дэхь тухайн зэрэглэлийн дундаж үнэ, дундаж борлуулалтын хувь
  • Ашиглалтад орох хугацаагаарх 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дундаж борлуулалтын хувь
  • Нийлүүлэлт топ-15 хороолол байрлалаар, үнээр
  • Шинэ орон сууцны дундаж үнэ
  • Шинэ орон сууцны дундаж үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
  • Шинэ орон сууцны үнэ далайцаар
  • 5 сая.төгрөгөөс дээш үнэтэй төслүүд
  • 2 сая.төгрөг хүртэлх үнэтэй төслүүд
  • Захиалга авч буй орон сууцны борлуулалт ашиглалтад орох хугацаагаар, зэрэглэлээр
  • Захиалга авч буй орон сууцны борлуулалт борлуулалтын тоо, талбайн хэмжээ, үнийн дүн
  • Борлуулагдаагүй орон сууцны үлдэгдэл

2022.Q2_RED Report.jpg

 1. Орон сууцны хоёрдогч зах зээлийн мэдээлэл
  • 2000 оноос хойш ашиглалтад орсон орон сууц
   • Дүүрэг тус бүрээр зарлагдаж буй 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, дүүрэг дэхь байрлалаар дундаж үнэ
   • Бүсийн зарлагдаж буй 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, сүүлийн 13 сарын дундаж үнийн график
   • Хоёрдогч зах зээлийн дундаж үнэ дүүргээр
   • Хоёрдогч зах зээлийн дундаж үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
  • 2000 оноос өмнө ашиглалтад орсон орон сууц
   • Дундаж үнэ өрөөний тоогоор, дүүргээр
   • Дундаж үнэ бүсээр өрөөний тоогоор
   • Дүүрэг тус бүрээр өрөөний тоогоор дундаж үнэ
 1. Орон сууцны түрээсийн зах зээлийн мэдээлэл
  • Дүүрэг тус бүрээр орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ өрөөний тоогоор, 1мкв-ын түрээсийн дундаж, их, бага үнэ, дүүрэг дахь байрлалаар 1мкв-ын түрээсийн дундаж, их, бага үнэ,
  • Түрээсийн дундаж үнэ зэрэглэлээр өрөөний тоогоор, 1мкв-ын түрээсийн дундаж, их, бага үнэ
 1. Хаусны зах зээлийн мэдээлэл
  • Хаусны нийлүүлэлтийн мэдээлэл
  • Хаусны нийлүүлэлтийн мэдээлэл дүүргээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Ашиглалтад орох хугацаагаар 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Төрлөөр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Хийцээр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Бүсээр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Нийлүүлэлт болон дундаж үнэ топ 15 байршлаар
  • Захиалга авч буй хямд болон үнэтэй 15 төсөл
  • Хаусны дундаж үнэ дүүргээр
  • Хаусны дундаж үнэ зэрэглэлээр
 1. Оффисын зах зээлийн мэдээлэл
  • Оффисын худалдах дундаж үнэ дүүргээр
  • Оффисын худалдах үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
  • Их, бага үнэтэй 10 оффис худалдах үнээр
  • Оффисын үнэтэй 10 байршил худалдах болон түрээлэх үнээр
  • Оффисын түрээслэх дундаж үнэ дүүргээр
  • Түрээслэх үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
  • Их, бага үнэтэй 15 оффис түрээслэх үнээр
  • Оффисын талбайн дүүргэлт дүүргээр
  • Оффисын талбайн дүүргэлт зэрэглэлээр
  • Оффисын талбайн дүүргэлт ашиглалтад орсон хугацаагаар
 1. Худалдаа үйлчилгээний зах зээлийн мэдээлэл
  • Судалгаанд хамрагдсан худалдаа, үйлчилгээний төвийн төрөл
  • Судалгаанд хамрагдсан худалдаа, үйлчилгээний төвийн талбайн хэмжээ
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн үнэ (бүсээр)
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн үнэ (төрлөөр)
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт(бүсээр)
 1. Үйлчилгээтэй орон сууцны зах зээлийн мэдээлэл
  • Үйлчилгээтэй орон сууцны 1мкв-ын түрээсийн дундаж, их, бага үнийн мэдээлэл байршлаар, дүүргэлтийн хувь
  • Үйлчилгээтэй орон сууцны үнийн мэдээлэл барилгаар нийт дундаж, их бага үнээр
  • 1 мкв-ын дундаж, их, бага үнийн мэдээлэл
  • Үйлчилгээтэй орон сууцны дундаж үнэ, дүүргэлтийн хувь
  • Үйлчилгээтэй орон сууцны 1мкв дундаж түрээсийн үнэ, дундаж талбайн хэмжээ
 1. Газар, хашаа байшингийн зах зээлийн дундаж мэдээлэл
  • Хашаа байшингийн дундаж үнэ бүсээр, дүүргээр
  • Газрын дундаж үнэ зориулалтаар

Хамрах хугацаа

Хамгийн сүүлийн улирлын мэдээг өмнөх улирал болон өмнөх оны мөн улиралтай харьцуулсан үр дүнгүүд хамрагдана.

Бэлтгэх хугацаа

1. Сарын мэдээ дараа сарын 10-нд
2.Улирлын мэдээ дараа сарын 15-нд
3. Жилийн мэдээ дараа сарын 20-нд бэлэн болдог 

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хэлбэрт хөрвүүлсэн тайлан

 • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
 • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн