Орон сууцны түрээсийн зах зээлийн судалгааны тайлан 2023.M09

500,000

Агуулга

 1. Макро эдийн засгийн орчин
  • Макро эдийн засгийн орчны гол үзүүлэлтүүд
  • Улаанбаатар хотын орон сууцны фонд, өрхүүдийн орон байрны нөхцөл
  • Орон сууц худалдан авах боломжийн индекс
  • Орон сууцны үнийн индекс
  • Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс
  • Ашиглалтад орсон орон сууцн фонд
 2. Барилгын салбарт төрөөс хэрэгжүүлж буй онцлох бодлого, шийдвэрүүд
 3. Ипотекийн зээлийн гол статистик мэдээллүүд
 4. Орон сууцны түрээсийн зах зээлийн судалгааны тайлан

  • Түрээсийн үнийн мэдээлэл (дүүргээр)
  • Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс
  • Орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ
  • Орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ (бүсээр)
  • Орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ (зэрэглэлээр)
  • Орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ (өрөөний тоогоор)

Хамрах хугацаа

Хамгийн сүүлийн улирлыг мэдээг өмнөх улирал болон өмнөх оны мөн улиралтай харьцуулсан үр дүнгүүд хамрагдана.

Бэлтгэх хугацаа

Ажлын 1-2 хоног

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хэлбэрт хөрвүүлсэн тайлан

 • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
 • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн