Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ

img-4.jpg

ҮХХ түүнтэй холбоотой

 • Өмчлөх,
 • Эзэмших,
 • Захиран зарцуулах,
 • Худалдах, худалдан авах, арилжих,
 • Бэлэглэх,
 • Өв залгамжлуулах,
 • Түрээслүүлэх,
 • Барьцаалах,
 • Даатгах, даатгуулах,
 • Хөрөнгө оруулалтын журмаар ашиглуулах,
 • Бүртгүүлэх зэрэг харилцааг хэрэгжүүлэхэд хөрөнгийн үнэлгээ хийлгэх шаардлагатай болдог. 

Тэнхлэг зууч компанийн ҮХХ-ийн нэгдсэн мэдээллийн санд Улаанбаатар хот, орон нутгийн бүхий л ҮХХ-ийн тодорхойлох дэлгэрэнгүй мэдээлэл , сүүлийн 15 жилийн үнийн түүхчилсэн мэдээ бүртгэгдсэн байдаг. Энэ мэдээлэлд тулгуурлан тусгай зөвшөөрөл бүхий мэргэжлийн үнэлгээчин харилцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн хөрөнгийн өнөөгийн төдийгүй өнгөрсөн, ирээдүйн үнэлгээг тодорхойлж, үнэлгээний тайланг англи, монгол хэл дээр боловсруулан өгөх боломжтой.

Төрөл, онцлог: 

 • Олон улсын байгууллагуудын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбоотой газар, ҮХХ-ийн үнэлгээг тодорхойлох
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн татварын зориулалт бүхий үнэлгээ хийх
 • Банк, ББСБ-уудын барьцаа хөрөнгийн зах зээлийн бодит үнэлгээг тогтоох
 • Хувийн хэвшлийн байгууллага, хувь хүмүүсийн ҮХХ-ийн үнэлгээг тодорхойлох
 • Газрын үр ашиг бүхий оновчтой ашиглалтын сонголт хийх
 • ҮХХ-ийн үнэлгээний эцсийн зохицуулга хийх (дахин үнэлгээ хийх)
 • Тусгай зориулалт бүхий объектын үнэлгээ хийх
 • Хууль, хяналтын байгууллагад ҮХХ-ийн зах зээлийн үнэлгээ гаргаж өгөх

Үйлчилгээний талаар холбоо барих утас: 9499-3499
English: 9909-5284