УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН - 2023.QIV улирал

3,000,000

Агуулга

1.Макро эдийн засгийн орчин

  • Макро эдийн засгийн орчны гол үзүүлэлтүүд
  • Улаанбаатар хотын орон сууцны фонд, өрхүүдийн орон байрны нөхцөл
  • Орон сууцны үнийн индекс
  • Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс
  • Ашиглалтад орсон орон сууцн фонд

aguulga.jpg

2. Ипотекийн зээлийн гол статистик мэдээллүүд

3. Шинэ орон сууцны зах зээлийн мэдээлэл

  • Ашиглалтад орсон орон сууцны борлуулалт
  • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт
  • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт (дүүрэг, зэрэглэлээр)
  • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт дүүрэг тус бүрээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дүүрэг дахь байршлын дундаж үнэ, дундаж борлуулалтын хувь
  • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт зэрэглэл тус бүрээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дүүрэг дэхь тухайн зэрэглэлийн дундаж үнэ, дундаж борлуулалтын хувь
  • Ашиглалтад орох хугацаагаарх 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дундаж борлуулалтын хувь
  • Нийлүүлэлт топ-15 хороолол байрлалаар, үнээр
  • Шинэ орон сууцны дундаж үнэ
  • Шинэ орон сууцны дундаж үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
  • Шинэ орон сууцны үнэ далайцаар
  • 5 сая.төгрөгөөс дээш үнэтэй төслүүд
  • 2 сая.төгрөг хүртэлх үнэтэй төслүүд
  • Захиалга авч буй орон сууцны борлуулалт ашиглалтад орох хугацаагаар, зэрэглэлээр
  • Захиалга авч буй орон сууцны борлуулалт борлуулалтын тоо, талбайн хэмжээ, үнийн дүн
  • Борлуулагдаагүй орон сууцны үлдэгдэл

aguulga1.jpg

4. Орон сууцны хоёрдогч зах зээлийн мэдээлэл

  • 2000 оноос хойш ашиглалтад орсон орон сууц
   • Дүүрэг тус бүрээр зарлагдаж буй 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, дүүрэг дэхь байрлалаар дундаж үнэ
   • Бүсийн зарлагдаж буй 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, сүүлийн 13 сарын дундаж үнийн график
   • Хоёрдогч зах зээлийн дундаж үнэ дүүргээр
   • Хоёрдогч зах зээлийн дундаж үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
  • 2000 оноос өмнө ашиглалтад орсон орон сууц
   • Дундаж үнэ өрөөний тоогоор, дүүргээр
   • Дундаж үнэ бүсээр өрөөний тоогоор
   • Дүүрэг тус бүрээр өрөөний тоогоор дундаж үнэ

aguulga2.jpg

5. Орон сууцны түрээсийн зах зээлийн мэдээлэл

  • Дүүрэг тус бүрээр орон сууцны түрээсийн дундаж үнэ өрөөний тоогоор, 1мкв-ын түрээсийн дундаж, их, бага үнэ, дүүрэг дахь байрлалаар 1мкв-ын түрээсийн дундаж, их, бага үнэ,
  • Түрээсийн дундаж үнэ зэрэглэлээр өрөөний тоогоор, 1мкв-ын түрээсийн дундаж, их, бага үнэ

6. Хаусны зах зээлийн мэдээлэл

  • Хаусны нийлүүлэлтийн мэдээлэл
  • Хаусны нийлүүлэлтийн мэдээлэл дүүргээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Ашиглалтад орох хугацаагаар 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Төрлөөр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Хийцээр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Бүсээр 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ
  • Нийлүүлэлт болон дундаж үнэ топ 15 байршлаар
  • Захиалга авч буй хямд болон үнэтэй 15 төсөл
  • Хаусны дундаж үнэ дүүргээр
  • Хаусны дундаж үнэ зэрэглэлээр

7. Оффисын зах зээлийн мэдээлэл

  • Оффисын худалдах дундаж үнэ дүүргээр
  • Оффисын худалдах үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
  • Их, бага үнэтэй 10 оффис худалдах үнээр
  • Оффисын үнэтэй 10 байршил худалдах болон түрээлэх үнээр
  • Оффисын түрээслэх дундаж үнэ дүүргээр
  • Түрээслэх үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
  • Их, бага үнэтэй 15 оффис түрээслэх үнээр
  • Оффисын талбайн дүүргэлт дүүргээр
  • Оффисын талбайн дүүргэлт зэрэглэлээр
  • Оффисын талбайн дүүргэлт ашиглалтад орсон хугацаагаар

8. Худалдаа үйлчилгээний зах зээлийн мэдээлэл

  • Судалгаанд хамрагдсан худалдаа, үйлчилгээний төвийн төрөл
  • Судалгаанд хамрагдсан худалдаа, үйлчилгээний төвийн талбайн хэмжээ
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн үнэ (бүсээр)
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн түрээсийн үнэ (төрлөөр)
  • Худалдаа үйлчилгээний төвүүдийн дүүргэлт(бүсээр)

9. Үйлчилгээтэй орон сууцны зах зээлийн мэдээлэл

  • Үйлчилгээтэй орон сууцны 1мкв-ын түрээсийн дундаж, их, бага үнийн мэдээлэл байршлаар, дүүргэлтийн хувь
  • Үйлчилгээтэй орон сууцны үнийн мэдээлэл барилгаар нийт дундаж, их бага үнээр
  • 1 мкв-ын дундаж, их, бага үнийн мэдээлэл
  • Үйлчилгээтэй орон сууцны дундаж үнэ, дүүргэлтийн хувь
  • Үйлчилгээтэй орон сууцны 1мкв дундаж түрээсийн үнэ, дундаж талбайн хэмжээ

10. Газар, хашаа байшингийн зах зээлийн дундаж мэдээлэл

  • Хашаа байшингийн дундаж үнэ бүсээр, дүүргээр
  • Газрын дундаж үнэ зориулалтаар

Хамрах хугацаа

Хамгийн сүүлийн улирлын мэдээг өмнөх улирал болон өмнөх оны мөн улиралтай харьцуулсан үр дүнгүүд хамрагдана.

Бэлтгэх хугацаа

Бэлэн тайлан

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хэлбэрт хөрвүүлсэн тайлан

 • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
 • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн