Шинэ орон сууцны зах зээлийн судалгааны тайлан - 2024.М03 сар

1,000,000

Агуулга

1. Макро эдийн засгийн орчин

 • Макро эдийн засгийн орчны гол үзүүлэлтүүд
 • Улаанбаатар хотын орон сууцны фонд, өрхүүдийн орон байрны нөхцөл
 • Орон сууц худалдан авах боломжийн индекс
 • Орон сууцны үнийн индекс
 • Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс
 • Ашиглалтад орсон орон сууцны фонд

2. Барилгын салбарт төрөөс хэрэгжүүлж буй онцлох бодлого, шийдвэрүүд

3. Ипотекийн зээлийн гол статистик мэдээллүүд

4. Шинэ орон сууцны зах зээлийн мэдээлэл

 • Ашиглалтад орсон орон сууцны борлуулалт
 • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлтШинэ орон сууцны нийлүүлэлт (дүүрэг, зэрэглэлээр)
 • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт дүүрэг тус бүрээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дүүрэг дахь байршлын дундаж үнэ, дундаж борлуулалтын хувь
 • Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт зэрэглэл тус бүрээр, 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дүүрэг дахь тухайн зэрэглэлийн дундаж үнэ, дундаж борлуулалтын хувь
 • Ашиглалтад орох хугацаагаар 1мкв-ын дундаж, өндөр, бага үнэ, ашиглалтад орсон хувь, дундаж борлуулалтын хувь
 • Нийлүүлэлт топ-15 хороолол байрлалаар, үнээр
 • Шинэ орон сууцны дундаж үнэ
 • Шинэ орон сууцны дундаж үнэ зэрэглэлээр, бүсээр
 • 5 сая.төгрөгөөс дээш үнэтэй төслүүд
 • 2 сая.төгрөг хүртэлх үнэтэй төслүүд
 • Захиалга авч буй орон сууцны борлуулалт ашиглалтад орох хугацаагаар, зэрэглэлээр
 • Захиалга авч буй орон сууцны борлуулалт борлуулалтын тоо, талбайн хэмжээ, үнийн дүн
 • Борлуулагдаагүй орон сууцны үлдэгдэл

2023.Q1_REDreport_SUMMARY.jpg

Хамрах хугацаа

Хамгийн сүүлийн сарын мэдээг өмнөх сар болон өмнөх оны мөн сартай харьцуулсан үр дүнгүүд хамрагдана

Бэлтгэх хугацаа

Ажлын 1-2 хоног

Тайлангийн хэлбэр

PPT тайланг PDF хэлбэрт хөрвүүлсэн тайлан

 • Энэхүү үнэ нь НӨАТ агуулсан үнэ болно
 • Жилээр гэрээ хийвэл 10 хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ

Таны сүүлд үзсэн