Борлуулалтын албаны үйл ажиллагааны тандалт судалгаа

Урьдчилан боловсруулсан агуулгын дагуу төслийн борлуулалтын албаны үйл ажиллагаанд тандалт, хөндлөнгийн дүгнэлт хийж, зөвлөмж боловсруулна. Ингэснээр борлуулалтын албаны үйл ажиллагаа хаанаа доголдож байгаа,
үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшинг тодорхойлох, юун дээрээ цаашид анхаарч сайжруулах зэрэг дараагийн үйл ажиллагааг төлөвлөх боломж бүрдэнэ.

Үүнд:

  • Борлуулалтын ажилтны угтах үйлчилгээний чанар
  • Борлуулалтын албаныхан хүмүүст төслийн талаар дэлгэрэнгүй тодорхой мэдээлэлтэй эсэх /байршил, төслийн төлөөр, хийц материал, давуу тал, сул талыг хэрхэн өөрийн төслийн давуу талаар хувиргаж буй байдал г.м./ өгч байгаа эсэх
  • Борлуулалтын ажилтны утсанд хариулах байдал
  • Боруулалтын ажилтны биеэ авч явах байдал
  • Худалдан авагч/сонирхогчтой харилцах арга барил, хэв маяг
  • Борлуулалтын албаны хүмүүсийн алдаа дутагдалтай талыг илрүүлэх
  • Худалдан авагч/сонирхогчтой ялгамжтай байдлаар харилцаж буй эсэх
  • Худалдан авагч/сонирхогчтой эргэж холбоо барих талаар арга хэмжээ хэргжүүлж буй эсэх
  • Сонирхогчийг худалдан авагчаар хувиргах талаар
  • Борлуулалтын ажилтны үдэх үйлчилгээний чанар гэх мэт

Хугацаа:
14-21 хоногт

Үнэ, төлбөрийн нөхцөл:
3,000,000₮

Үнийн санал татаж авах