Улаанбаатар хотын ҮХХ-ийн зах зээлийн улирал тутмын судалгааны тайлан